Spelregels van Webjuffie

ALGEMEEN

Voor de leesbaarheid van deze spelregels (de algemene voorwaarden) heb ik gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ en ‘opdrachtnemer’, in de ‘ik-, jij- en wij-vorm’ te schrijven.

Wat leuk dat je met mij Esther Methorst, wil samenwerken om voor jou iets moois te creëren! Ik bouw graag aan een duurzame samenwerking met jou. Daarom vind ik wederzijds vertrouwen, respect en goed overleg de belangrijkste voorwaarden voor onze samenwerking. Lees je dit document daarom goed door, zodat je weet wat we van elkaar kunnen verwachten?

Zijn er bepaalde bepalingen of onderdelen onduidelijk? Neem dan gerust contact met mij op via esther@webjuffie.nl en dan komen we er vast samen uit.

WEBJUFFIE

Webjuffie is mijn eenmanszaak en is gevestigd in Zeist. Webjuffie staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 68168276.

Mijn dienstverlening
Ik lever diverse diensten en producten, zoals onder andere het bouwen van WordPress-websites en online leeromgeving met Learndash, (online) trainingen, onderhoud van bij mij afgenomen websites, meting van de resultaten via Google Analytics, SEO, (re)branding, e-mailmarketing, hulp bij het ontwikkelen van de inhoud van online training en het schrijven van webteksten en alle andere door mij en voor jou verrichte werkzaamheden in het kader van onze overeenkomst.

DEZE SPELREGELS

Opbouw
Omdat ik diverse diensten lever, bestaan mijn algemene voorwaarden uit algemene delen en aanvullende delen. Dat betekent dat mijn diensten in dit document zijn uitgesplitst in “aanvullende” bepalingen, die integraal onderdeel uitmaken van de “algemene” bepalingen, tenzij anders aangegeven.

Wanneer zijn ze van toepassing?
Deze spelregels zijn van toepassing op de door mij en/of de door mij ingeschakelde derden aan jou (mijn klant) diverse (online) producten en diensten (onze overeenkomst). Ik werk daarnaast met een offerte, een opdrachtbevestiging en eventueel een aanvullende overeenkomst waar mijn (deze) spelregels op van toepassing zijn: ik houd altijd het recht op naleving. Ook op vervolgopdrachten zijn ze van toepassing.  De toepasselijkheid van jouw eigen voorwaarden sluiten wij uit.

Kun je ervan afwijken?
We kunnen dit eventueel schriftelijk overeenkomen, hoewel de door jou voorgestelde wijzigingen niet door mij geaccepteerd hoeven te worden.

Bij afwijking van één of meerdere bepalingen blijven de overige bepalingen altijd gelden. En, als één of meer bepalingen een bepaalde periode niet stipt door mij zijn toegepast, jij hieraan (nu of in de toekomst) geen rechten kunt ontlenen.

Kunnen ze worden gewijzigd?
Ik kan mijn spelregels altijd wijzigen of aanvullen. Ik stel je op de hoogte van een wijziging tot uiterlijk vijf dagen na de wijziging.

Bij een wezenlijke wijziging mag jij de overeenkomst opzeggen, maar je hebt dan geen recht op restitutie van al betaalde gelden. Blijf je van mijn diensten gebruik maken nadat je bekend bent geworden met de wijziging? Dan geef je aan dat je akkoord gaat met de inhoud van die wijziging.

HET OFFERTETRAJECT

Wij hebben voor het uitbrengen van de offerte, meestal eerst een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek. Daarna stel ik desgewenst een offerte op maat op, waarin ik onder meer het bedrag voor de opdracht en de levertijd aangeef.

Mijn offerte is altijd vrijblijvend en het uitbrengen van die offerte verplicht jou tot niets. Maar, mijn offerte is twee weken geldig na de datum van verzending, tenzij ik een andere termijn heb aangegeven. Na twee weken vervalt het aanbod en mag ik jou een nieuw aanbod doen.

Ook geldt dat ik niet aan mijn aanbod kan worden gehouden als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het aanbod of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Verder geldt dat als jij aantekeningen maakt of reacties geeft op mijn offerte, dit geen onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, tenzij ik dit bevestig. Aanbiedingen, offertes en afwijkingen gelden niet automatisch ook voor nieuwe overeenkomsten, tenzij wij dit uitdrukkelijk afspreken.

DE OPDRACHTBEVESTIGING

Let op dat de opdrachtbevestiging alleen beslissend is voor de inhoud, uitleg en uitvoering van de overeenkomst. Alles uiteraard onder voorbehoud van een kennelijke vergissing, tikfout  of verschrijving.

DE OVEREENKOMST

Totstandkoming
Onze overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij mijn aanbod (eventueel uit de offerte) aanvaard. Ik ga ervanuit dat jij mijn aanbod in ieder geval aanvaard als ik van jou een ondertekende offerte ontvang, een duidelijk akkoord per mail binnenkrijg of als ik uit jouw gedrag mag afleiden dat je instemt met mijn offerte.

Wijziging
Nadat jij mijn offerte hebt aanvaard kun je de aan mij verstrekte opdracht niet zomaar wijzigen.

De opdracht kan alleen worden gewijzigd met mijn schriftelijke toestemming (bijvoorbeeld de startdatum of de inhoud van het project). Dit geldt ook voor kleine wijzigingen of afwijkingen van mijn offerte.

Als jij mij laat weten de opdracht te willen wijzigen dan kijken we samen naar de mogelijkheden, maar ik ben nooit verplicht om een door jou voorgestelde wijziging te accepteren.

Ik mag onze overeenkomst wel wijzigen. Grote inhoudelijke wijzigingen maak ik zoveel mogelijk op voorhand bij jou bekend. Mocht je daarna van mijn diensten gebruik blijven maken, dan geef je daarmee aan dat je akkoord gaat met die wijziging.

Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat wijzigingen door een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door ons beide. Het maakt niet uit of ik al aan de opdracht ben begonnen of nog niet.

Ook geldt dat het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van een wijziging geen wanprestatie aan mijn zijde oplevert. Het is voor jou geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Duur
Onze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt bij voltooiing of op het afgesproken tijdstip, tenzij wij schriftelijk anders zijn overeengekomen, dit is bijvoorbeeld het geval bij een stilzwijgende verlenging van het onderhoudscontract.

Voor de overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt dat hij eindigt door wederopzegging. Als wij geen opzegtermijn zijn overeengekomen, dan nemen wij een opzegtermijn van dertig (30) dagen in acht.

Termijnen & levertijden
Als wij een termijn zijn overeengekomen dan is dit voor mij nooit een fatale termijn. Bij overschrijding zul je mij altijd eerst schriftelijk in gebreke stellen. Ik krijg dan van jou een redelijke termijn om alsnog mijn werk uit te voeren.

Overschrijding van de termijn geeft jou in ieder geval nooit het recht te annuleren of ontvangst van mijn diensten of om betaling te weigeren.

Revisieronden
Ja, je hebt recht op twee correctierondes die bij de prijs zijn inbegrepen als het gaat om de bouw van een academie of website. Heb je meer dan twee correctieronden nodig, dan kan dat tegen betaling van de door mij gehanteerde tarieven.

Meerwerk
Van meerwerk is sprake als ik op verzoek of met jouw instemming werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen.

Maar ook als de omvang van een overeengekomen opdracht wordt uitgebreid of gewijzigd of als ik werkzaamheden moest verrichten die noodzakelijk waren voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Dit geldt ook als het buiten mijn macht om was en als ik niet eerst jouw toestemming kon vragen. Meerwerk wordt door jou vergoedt volgens mijn gebruikelijke tarieven.

Inschakeling van derden
Ik ben vrij in de wijze waarop ik mijn werkzaamheden uitvoer. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, mag ik werkzaamheden (waaronder meerwerk) laten verrichten door (een) derde(n). Ik heb hiervoor jouw toestemming niet nodig.

Licenties & plug-ins
Het kan zijn dat ik plug-ins van derden aanbeveel en/of gebruik. Let op dat ik nooit partij ben in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de plug-ins. De voorwaarden van de aanbieders van de plug-ins zijn van toepassing op het gebruik van de plug-ins.

De aanbieders van de plug-ins kunnen kosten voor het gebruik van deze plug-ins in rekening brengen, als die kosten door mij niet al zijn gedekt in bijvoorbeeld een onderhoudscontract. Anders heb ik altijd het recht om extra kosten in rekening te brengen voor ondersteuning bij het installeren of gebruik van de plug-ins.

MIJN TARIEVEN & VERHOGING VAN TARIEVEN

Ik hanteer vaste tarieven die op voorhand bij jou bekend zijn. Voorafgaand aan onze overeenkomst vraag ik om volledige betaling, tenzij anders afgesproken.

De prijzen in zowel mijn aanbod als op de factuur zijn altijd in EURO en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Als er op de factuur een fout, kennelijke vergissing of verschrijving staat op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot mijn website of factuur, ben ik niet aan deze fout, kennelijke vergissing of verschrijving gebonden.

Ik mag tot slot mijn prijzen zonder opgaaf van reden wijzigen, met minimaal één kalendermaand voorafgaand van ingang. Maar, afspraken die schriftelijk zijn gemaakt ten tijde van het oude tarief blijven gelden.

FACTUUR & (TE LATE) BETALING

Factuur
Ik stuur jou voorafgaand aan de overeenkomst een (elektronische) factuur en jij stemt in met die (elektronische) facturatie. De factuur volgt naar het door jou opgegeven emailadres, tenzij anders overeengekomen.

Betaaltermijn
Je betaalt mijn factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders overeengekomen. Tot het moment van betaling hoef ik nog geen werkzaamheden voor jou te verrichten.

Betaling in termijnen
Mochten wij een betaling in termijnen zijn overeengekomen, dan gaat (deel)betaling volgens de schriftelijke afspraken. Mis je een betaling, dan vervalt de regeling direct en is het totaalbedrag ineens opeisbaar.

Geen of te late betaling
Overschrijd jij de betalingstermijn, dan ben jij automatisch in verzuim. Vanaf dat moment mag ik mijn verplichtingen opschorten totdat jij aan jouw betalingsverplichting hebt voldaan. Blijf jij dan nog in gebreke ga ik tot invordering over. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor jouw eigen rekening.

Als jij in verzuim bent, dan ben je de wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade aan mij verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van de BIK-maatstaf. En bij bijvoorbeeld faillissement of surseance van betaling, zijn mijn vorderingen op jou direct opeisbaar.

Tot slot
En ook al werk jij niet mee aan de uitvoering van de opdracht, dan ben je alsnog verplicht de afgesproken prijs te voldoen.

Let op dat zolang de volledige betaling niet door mij is ontvangen, ik niets overzet op jouw hostingaccount.

WAT VERWACHT IK VAN JOU?

Voor het bouwen van de website en voor de academie heb ik in ieder geval de door jou gewenste kleurcodes, lettertypes, foto’s, teksten, favicon, logo, link naar video’s of toegang tot relevante accounts (ook die van Google), opdrachten, pdf-bestanden, materiaal voor de training, toegang tot hostinggegevens en waar nodig toegang tot Mailblue/Active Campaign.

Je levert je materiaal tijdig en uiterlijk binnen 4 maanden na de start van de overeenkomst aan. Je begrijpt dat alle gegevens op tijd moeten worden verstrekt, omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Laat je dit na, dan mag ik de uitvoering van de overeenkomst (zonder jou daarvan op de hoogte te stellen) uitstellen. Ik ben dan niet aansprakelijk te houden voor eventuele vertraging (voor de afronding van het project) en ik mag eventuele kosten volgens mijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen.

Je garandeert ook dat je mijn opgeleverde product niet zo zult gebruiken, dat inbreuk wordt gemaakt op mijn rechten van of op die van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze (waaronder IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Ook zul je niet handelen in strijd met wet- of regelgeving en/of met een bepaling van de overeenkomst.

ONDERHOUDSOVEREENKOMST

Als ik voor jou een website en/of academie heb gebouwd kun je bij mij een onderhoudsovereenkomst afnemen voor de periode van twaalf maanden.

Ik verbind mij dan om voor jou onderhoudswerkzaamheden en daarmee samenhangende werkzaamheden uit te voeren (let op dat hosting hier niet onder valt, ik kan hier nooit aansprakelijk voor zijn).

De onderhoudsovereenkomst is inclusief de door mij aangeraden plug-ins, licenties, updates, back-ups, etc. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat ik al het onderhoud pleeg en dat als jij zelf onderhoud pleegt, ik niet aansprakelijk ben voor (verkeerd) onderhoud wat niet door mij is uitgevoerd. Neem je geen onderhoudsovereenkomst af, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de updates en het afsluiten van licenties.

Let op dat als het onderhoudscontract afloopt, ik mijn licenties en plug-ins mag verwijderen. Dit hoef ik bij jou niet vooraf kenbaar maken. Ik ben ook niet aansprakelijk voor het eventuele gevolg van die verwijdering.

5x5 minuten klusje
Bij het onderhoudscontract heb je (tenzij anders aangegeven) recht op 5x een 5 minuten ‘klusje’ per maand. Denk hierbij aan het vervangen van een foto, het wijzigen van een (korte) en door jou aangeleverde tekst etc.. en alleen op de techniek op het moment dat jouw site live is.

Mocht een klusje langer duren dan 5 minuten, dan geef ik jou dit aan. Klusjes kunnen dan eventueel worden afgenomen tegen het dan geldende uurtarief. Klusjes kunnen ook niet worden opgespaard en/of met terugwerkende kracht worden ingezet.

WEBSITE IN 1 DAG ONLINE

Bij ‘Website in 1 dag online’ betaal je vooraf. Je kunt kiezen uit een door mij voorbereide website template.

De spelregels zijn simpel: je levert de content aan die past binnen het stramien van de door jou uitgekozen template met het bijbehorende design.

Je kunt dus alleen huisstijlkleuren, tekst, logo en afbeeldingen aanleveren: aan het design kan bij ‘Website in 1 dag online’ niets worden veranderd, anders wordt het automatisch maatwerk, wat ik alleen kan verrichten tegen het bijbehorende maatwerktarief.

Jij wordt eigenaar van het template, dus je mag zelf aanpassingen maken. Wel geldt, dat als er iets niet goed gaat, jij zelf verantwoordelijk bent voor de door jou gemaakte wijzigingen.

VIP TRAINING: WEBSITE OF ONLINE LEEROMGEVING

Aanmelding
Bij een individuele training neem ik na jouw aanmelding telefonisch of per mail contact op om een datum af te spreken. Bij een groepstraining kies je een datum uit waarop trainingen beschikbaar zijn. Bij een groepstraining kan ik niet garanderen dat alle content aan bod komt.

Betaling
Betaling gaat altijd online of voorafgaand aan de training. Als je niet online kunt betalen, kan ik een factuur sturen waarna je het bedrag op de factuur zult overboeken.

Het bedrag dient voorafgaand aan de training betaald te zijn, anders kan deelname worden geweigerd.

Verplaatsing
Als jij door welke omstandigheid dan ook, een training niet (meer) kan bijwonen, zul je me dit uiterlijk zeven dagen voor de start laten weten. We kijken dan in overleg naar een nieuwe datum. Laat je mij dit korter dan zeven dagen van tevoren weten, dan kun je helaas geen aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling of compensatie.

Annulering door mij
Ik mag een training altijd zonder opgaaf van reden annuleren. Het door jou betaalde bedrag zal worden gerestitueerd. Als je een nieuwe of een vervangende training afneemt, zal ik niet overgaan tot restitutie.

Coachcall
Mocht een coachcall zijn inbegrepen, dan geldt dat je de afspraak / de afspraken binnen een maand na afname dient te maken, tenzij anders overeengekomen. Het recht op een coachcall vervalt in ieder geval binnen 6 maanden na afname van de start van de training.

Weigering deelnemers
Tot slot geldt dat ik altijd deelnemers mag weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik verplicht een reden bekend te maken. De betalingsverplichting vervalt, waarna betaling wordt gerestitueerd.

ONLINE TRAINING

Aanmelding
Je kunt een online training via de website bestellen, waarna je een bevestiging ontvangt. Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure heb je direct toegang tot en beschik je over de bestelde producten via eigen inlog op het platform.

Voor de start
Je zult mij bij de start van een online training binnen 7 dagen in de gelegenheid stellen een template te installeren en je zult binnen 6 maanden na de start je beide coachcalls ingepland hebben. Lukt dit niet binnen de overeengekomen termijn, laat mij dit dan weten zodat we een oplossing kunnen zoeken. Heb je mij dit niet tijdig laten weten, dan vervalt het recht op de coachcalls en het installeren van de template automatisch na 6 maanden.

Wijziging inhoud
Ik mag de inhoud tussentijds wijzigen voor kwalitatieve verbetering en de planning van onderdelen tussentijds te wijzigen. Je ontvangt hiervan bericht, maar zonder dat ik gehouden ben aan opgave van reden.

Materialen
“Lifetime” toegang betekent in dit geval dat ik ernaar streef om de materialen online toegankelijk te houden tijdens de looptijd van de gekochte training, maar dat ik dit niet kan garanderen.

Als de materialen worden verwijderd of verhuisd naar een andere URL, laat ik jou dit drie maanden van tevoren per mail weten, zodat je de materialen kunt downloaden of op een andere manier kunt bewaren. Ik verstuur dit bericht naar het laatste mailadres dat bij mij bekend is. Het niet doorgeven van een juist mailadres komt voor jouw risico.

Onderhoudscontract
Bij de aankoop van de online training dient het onderhoudscontract direct te worden afgenomen. Wordt het onderhoudscontract niet tijdig afgenomen dan betekent dit dat jij zelf het onderhoud voor de website dient te verrichten en ook zelf de licenties en dient aan te schaffen. Je hebt dan ook geen recht op het gebruik van mijn betaalde plug-ins, zie hiervoor ook de bepaling licenties & plug-ins.

Website testen
Heb je ervoor gekozen dat ik de website test voordat deze live wordt gezet, dan kun je hier tot zes maanden na aankoop gebruik van maken.

SEO

SEO beperkt zich tot de vindbaarheid in zoekmachines in Nederland en bepaalde partnersites. Het is inherent aan zoekmachine optimalisatie dat de resultaten niet direct zichtbaar zijn. Ik bepaal hoe het beschikbare klikbudget wordt besteed, tenzij wij daar andere afspraken over hebben gemaakt.

Jij zult mij van de benodigde informatie en gegevens voorzien (zoals informatie en/of documentatie over jouw onderneming, producten en/of diensten) om mij in staat te stellen content te creëren.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van leads die zich aandienen na bezoek aan de website via het contactformulier, via e-mail of telefonisch.

STRIPPENKAART

De prijs van de strippenkaart is in euro’s en exclusief BTW. Je betaalt de strippenkaart online en voorafgaand aan het gebruik en na het afronden van de betaalprocedure kun je niet meer annuleren.

Op de website staat welke dienst(en), hoeveel uur, hoeveel strippen zijn inbegrepen en dat een strip per kwartier wordt afgeboekt. Je kunt de strippenkaart inzetten tijdens kantooruren en dat betekent dus niet in weekenden en/of op feestdagen.

De strippenkaart is geldig voor één jaar vanaf het moment van aankoop. Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige inzet van strippen, ik kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden als bij afloop niet alle strippen zijn gebruikt, die niet inwisselbaar zijn voor geld.

ANNULEREN, TUSSENTIJDS OPZEGGEN, ONTBINDEN OF OPSCHORTEN

Door jou
Ten aanzien van de bouw van een website en/of online academie en/of online training geldt dat je na ondertekening en retourzending van de offerte niet meer kosteloos kunt annuleren. Je bent altijd 50% van het geoffreerde bedrag verschuldigd, als ik nog niet begonnen ben met de uitvoering van de werkzaamheden.

Als ik al wel begonnen ben met het uitvoeren van de werkzaamheden, dan kun je onze overeenkomst niet kosteloos tussentijds beëindigen. Beëindig jij, om welke reden dan ook, de overeenkomst wel tussentijds, dan zul je altijd 100% van het volledige factuurbedrag betalen en/of bestaat er geen restitutie van al betaalde gelden. Ook alsnog niet alle overeengekomen diensten door mij zijn uitgevoerd.

Ten aanzien van de online training, website en/of online academie geldt dat zodra de (online) betaalprocedure succesvol en volledig is afgerond is, het voor jou helemaal niet mogelijk is de overeenkomst kosteloos te annuleren of tussentijds op te zeggen, omdat de content al volledig beschikbaar is. Dit geldt ongeacht of jij de inhoud hebt gebruikt of niet. Je komt hiermee expliciet overeen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.

Ten aanzien van een lopende onderhoudsovereenkomst, is het niet mogelijk om tussentijds te beëindigen. Je kunt alleen opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van één maand voor de einddatum van de onderhoudsovereenkomst. Je kunt eerder opzeggen, maar het gaat pas in als de lopende overeenkomst eindigt. Opzegging gebeurt schriftelijk.

Als je niet op tijd opzegt, wordt de onderhoudsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur als waarvoor je hem hebt aangeschaft (zes of twaalf maanden). Weer geldt een opzegtermijn van één maand die op de nieuwe einddatum (van de verlengde onderhoudsovereenkomst) in gaat.

Na afloop van het onderhoudscontract verwijder ik bij het einde per direct de bijbehorende plug-ins en licenties. De verantwoordelijkheid ligt vanaf dat moment bij jou om zelf licenties aan te schaffen en updates te voeren. Voor eventuele schade die jij mocht lijden door het verwijderen van mijn licenties en/of plug-ins, ben ik niet verantwoordelijk.

Voor andere diensten dan in deze bepaling genoemd geldt dat als je annuleert of tussentijds beëindigd, je verplicht bent mijn verschuldigde uurtarief en de tot dan toe gemaakte kosten te voldoen.

Tot slot geldt dat een tussentijdse beëindiging of annulering altijd alleen per mail aan esther@webjuffie.nl kan worden verzocht.

Door mij
Ik mag de nakoming van mijn verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden als jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Dit geldt ook als ik goede grond heb te vrezen dat jij in die verplichtingen zult tekortschieten, bijvoorbeeld als jij medewerking weigert te verlenen en ik daardoor niet verder kan.

Maar, ook door omstandigheden waardoor nakoming onmogelijk is of als een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van mij kan worden gevraagd (waaronder ook wordt verstaan een miscommunicatie die zich in mijn ogen niet laat oplossen). Dit is in ieder geval altijd zo bij liquidatie, insolventie of surseance van betaling aan jouw zijde.

Gevolgen
Bij tussentijdse opzegging, opschorting en ontbinding geldt dat alleen ik plug-ins, templates en bijbehorende licenties mag verwijderen. Jij mag dit niet zonder mijn schriftelijke toestemming doen.

Bovendien zul je mij pas verwijderen als beheerder, als ik heb aangegeven dat je dit kunt doen. Doe je dit eerder, dan ben je mij een nadere schadevergoeding verschuldigd, omdat je in dat geval oneigenlijk gebruik maakt van mijn licenties en plug-ins.

Jij bent altijd verplicht het aan mij het overeengekomen bedrag te betalen en/ of jij hebt geen recht op restitutie van betaalde gelden, ook al is de opdracht nog niet afgerond of zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd. In zo’n situatie bestaat er voor mij geen verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling.

INSPANNINGSVERPLICHTING VS. RESULTAATVERPLICHTING

Ik span mij tot het uiterste in om tot het perfecte resultaat te komen. Ik voer onze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en zoveel mogelijk volgens de schriftelijk vastgelegde afspraken uit.

Maar, op grond van de wet rust op mij altijd slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Bovendien kan ik niet garanderen dat de informatie, ongeacht de bron (de content) nauwkeurig, volledig actueel of foutloos is. En ik geef geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot mijn diensten na afloop van de overeenkomst, anders dan overeengekomen.

KLACHTEN

Een klacht vind ik heel vervelend en die los ik daarom graag direct met jou samen op. Je zult daarom een klacht meteen bij mij melden via esther@webjuffie.nl. Geef mij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat ik hierop adequaat kan reageren.

Let wel dat een klacht er niet toe kan leiden dat ik andere werkzaamheden zal verrichten dan overeengekomen en daarbij geeft het je ook geen recht op ontbinding van de overeenkomst of terugbetaling van het factuurbedrag.

Een klacht geeft jou ook niet het recht om jezelf onnodig grievend en negatief over mij(n dienstverlening) uit te laten. Andersom zal ik dat natuurlijk ook niet doen.

AANSPRAKELIJKHEID

Als ik aansprakelijk word gehouden, ben ik slechts aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door jou is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten in mijn verplichtingen, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van mijn handelen.

Ik ben dus nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen en gederfde winst. Ik ben ook niet aansprakelijk voor schade als jij onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens hebt verstrekt.

Ik ben niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door mij of door jou ingeschakelde derden (bijvoorbeeld een hostingpartij). Door gebruik te maken van mijn diensten, geef je mij de bevoegdheid om, als een door mij ingeschakelde derde aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens jou te aanvaarden.

Beperking
Als ik al aansprakelijk zou zijn, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het door jou betaalde factuurbedrag met een maximum van € 2.500,-. Die beperking geldt niet als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde. En, ik sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Verval
Elk recht op vergoeding van schade door mij vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

OVERMACHT

Van overmacht aan mijn zijde is sprake als ik word verhinderd om mijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend beperkt tot internetstoring, virusinfectie of hack, stroomstoring, natuurrampen, epidemieën en pandemieën, stakingen, diefstal, brand, ziekte van mij of mijn dierbaren, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden.

Onder overmacht versta ik ook iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door mij zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer van mij kan worden verlangd. Onder overmacht versta ik ook een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waar ik van afhankelijk ben. Zolang de overmacht duurt, mag ik mijn verplichtingen opschorten.

Gevolgen
Als de overmacht periode langer duurt dan 60 dagen hebben wij allebei het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zijn niet verplicht om eventuele schade aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij een bepaald voordeel genieten.

Voor zover ik op het moment waarop de overmacht begon, gedeeltelijk mijn verplichtingen al ben nagekomen of die nog wel zou kunnen nakomen, heb ik het recht om eventueel dat gedeelte al te declareren. Jij bent dan gehouden om mijn factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

PRIVACY

Van jouw klanten
Als wij een overeenkomst aangaan waarbij het noodzakelijk is dat ik persoonsgegevens verwerk van jouw klanten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, die is opgesteld volgens de richtlijnen van de AVG. Jij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van mailadressen die gebruikt worden voor het uitvoeren van e-mailmarketing. Je zorgt dat je mailadressen gebruikt die in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving zijn verkregen.

Je garandeert in ieder geval dat de mailadressen doormiddel van een dubbele opt-in verkregen zijn en dat als een betrokkene zijn toestemming intrekt, jij dit mailadres direct verwijdert uit de door mij te gebruiken mailadressen voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Jouw privacy
Ik mag jou vragen een recensie te schrijven die ik kan plaatsen op mijn website en/of mijn social mediakanalen. Op jouw verzoek zal ik die recensie verwijderen. Ik verwerk jouw (persoons)gegevens in het kader van onze opdracht en niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben anders te handelen. Hoe ik met (persoons)gegevens om ga kun je lezen op www.webjuffie.nl.

INTELLECTUEEL EIGENDOM & GEBRUIKSRECHT

Tenzij anders overeenkomen, behoud ik mij de rechten en bevoegdheden voor die mij toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Denk aan teksten, afbeeldingen, ontwerpen, templates e.d.

Mijn werk mag door jou voor het overeengekomen doel worden gebruikt en het mag niet zonder mijn toestemming worden gekopieerd. Let ook op dat het jou niet is toegestaan om op welke manier dan ook mijn werkwijze, methoden en technieken openbaar te maken tenzij wij dit vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

Ook mag ik hetgeen wat ik voor jou heb ontwikkeld, geheel of gedeeltelijk gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden. Jij zorgt dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan mij van informatie, gegevens etc.

TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER

Kunnen we een klacht niet oplossen, dan wordt het een geschil. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, die het geschil zal beoordelen volgens het Nederlandse recht.